Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky stanovujúce všeobecné obchodné podmienky medzi predávajúcim a objednávateľom (kupujúcim) (ďalej len "Obchodné podmienky"), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetovú stránku www.ekomall.sk.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Predávajúcim v internetovom obchode:

BrikPel, s.r.o.
Rázusova 1834/6
031 01 Liptovský Mikuláš

Adresa na uplatnenie reklamácie, odstúpenia od zmluvy, príp. na zaslanie iného podnetu našej spoločnosti:

Prevádzka: 276, 032 33 Kráľova Lehota
Tel.:0918 348 999
e-mail: info@ekomall.sk

Nie sme platcami DPH

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

 

OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Objednávateľ si tovar záväzne objedná potvrdením funkcie (kliknutím) označenej “Objednať“. Objednávateľ berie na vedomie, že ide o objednávku s povinnosťou platby za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky Vám na Vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie objednávky (akceptácia objednávky). Odoslaním potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 2. Zmluva trvá až do momentu splnenia záväzkov obidvoch strán, t.j. dodať tovar prevádzkovateľom a zaplatiť cenu objednávateľom, pokiaľ nezanikne skôr, napr. stornovaním alebo odstúpením.


 

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota sa dohodne s objednávateľom e-mailom alebo telefonicky po uzatvorení zmluvy v závislosti od dostupnosti dopravných služieb a možností objednávateľa tovar v mieste dodania prevziať. Vychádzajúc z našich doterajších dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti dopravcov, môžeme povedať, že dĺžka dodacej lehoty sa zvyčajne pohybuje od 5 do 14 dní.


 

DOPRAVA TOVARU

 1. Predávajúci dopravuje tovar objednávateľovi prostredníctvom dopravnej služby. Konečná cena pre zákazníka sa zobrazí po zadaní PSČ na našej internetovej stránke. Odoslaním objednávky objednávateľ súhlasí s cenou dopravy.

 2. Objednávateľ si môže objednaný tovar odviezť aj sám, a to z výdajného skladu na adrese 276 Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota.

 3. Cena dopravy sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Pre dopravu tovaru do zahraničia nás kontaktujte, dohodneme sa na cene dopravy.


 

SPÔSOBY PLATBY

Platbu môžete vykonať dvoma  spôsobmi:

1. Platba vopred bezhotovostným prevodom

Po pripísaní čiastky na náš účet Vám odošleme e-mail o potvrdení platby vrátane daňového dokladu.Pri platbe bezhotovostným prevodom odosielame tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dopravy.

2. Platba dobierkou u dopravcu

Pri tomto spôsobe platby platíte kúpnu cenu pri preberaní tovaru u dopravcu. Kúpnu cenu platíte v hotovosti vodičovi dopravnej spoločnosti, ktorý Vám odovzdá potvrdenie o zaplatení.


PREBERANIE TOVARU

 1. Miestom plnenia kúpnej zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím dopravných služieb tretích subjektov. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo ním určenej osobe.

 2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na objednávateľa má objednávateľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar prevádzkovateľa. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

 3. Pri preberaní tovaru objednávateľ potvrdí svojím podpisom prevzatie tovaru. 

 4. Pri prevzatí zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia tovaru je objednávateľ oprávnený zásielku neprevziať.

 5. V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (zásielka sa vráti ako nedoručná bez zavinenia prevádzkovateľa, napr. ak zmluvný prepravca adresáta nenašiel, objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod. ), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplatených dopravných nákladov a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľa, ktorý neprevzal objednávku, budeme kontaktovať telefonicky alebo mu  bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako postupovať s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky dopravné náklady na opätovné odoslanie. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná a zmluva sa týmto zrušuje.


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 1. Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade, že Vaša objednávka bola zadaná do systému kuriérskej spoločnosti, vyhradzujeme si právo požadovať úhradu dopravných nákladov.

 2. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom (t.j. fyzická osoba, ktorá si tovar objednáva ako nepodnikateľ, teda pre svoju osobnú spotrebu) je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

 2. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže objednávateľ uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

 3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 1 ods. 6 zákona č. 102/2014. Ide napr. o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy, taktiež nemôže odstúpiť pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, pri tovare určeného osobitne pre jedného objednávateľa, pri tovare, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov) alebo pri tovare, ktorý rýchlo podlieha skaze a iné.

 4. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť tento formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak spotrebiteľ nepoužije formulár uvedený na našej stránke, v odstúpení musí uviesť meno, priezvisko, adresu, príp. e-mail a telefón, dátum odoslania objednávky, predmet nákupu (množstvo a druh) a číslo účtu alebo presnú adresu pre finančné vysporiadanie. Odstúpenie je možné zaslať na tieto adresy:

e-mail: info@ekomall.sk

poštová adresa: EkoPalivá, s.r.o., 276, 032 33 Kráľova Lehota

 1. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie, a to písomne alebo e-mailom.

 2. Objednávateľ je povinný do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať prevzatý tovar na vlastné náklady späť na adresu prevádzkovateľa: EkoPaliva Bratislava, s.r.o., 276, 032 33 Kráľova Lehota, nie však formou dobierky.  Do balíka priložte kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša objednávateľ.

 3. Objednávateľ je povinný vrátiť tovar kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale, inak objednávateľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar (nie však za dopravu) do 14 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ môže vrátiť objednávateľovi kúpnu cenu zníženú o hodnotu poškodenia, či opotrebenia predmetného tovaru a to vo výške min. 1% z celkovej ceny tovaru (v súlade s príslušnými ustanoveniami § 457 Občianskeho zákonníka).

 5. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy (napr. pre nedodržanie lehoty) Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.


REKLAMÁCIA TOVARU

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 2. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je objednávateľ povinný oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom.

 3. Reklamovaný tovar až po dohode s nami zašlite prosím na adresu: 276, 032 33 Kráľova Lehota, nie však dobierkou. Do balíka priložte kópiu potvrdenia o doručení tovaru, ktorý Vám vystavil doručovateľ a vyplnený reklamačný formulár.

 4. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a bude Vám doručený reklamačný protokol.

 5. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie Vám podľa Vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Náklady na vrátenie reklamovaného tovaru znáša objednávateľ.

 6. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje (meno, priezvoisko, adresa, telefónne číslo, e-mail), ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu zmluvného partnera predávajúceho, ekoshop3, s.r.o. 276, 03233 Kráľova Lehota. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na stránkach. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného e-mailu) vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom. 

 2. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).


 

E-MAILY OD NÁS

Pri odosielaní objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať občasné informácie o akciových ponukách. Ak Vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail. Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.


 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na právne vzťahy s fyzickými osobami - spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Na právne vzťahy s podnikateľmi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

 2. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 3. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky pred odoslaním objednávky prečítal a v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí. V prípade, že má objednávateľ výhradu voči niektorému ustanoveniu obchodných podmienok, môže túto výhradu oznámiť predávajúcemu pred odoslaním objednávky za účelom dohody o vzájomných podmienkach.

 4. Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.7.2015.


 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom e-shope.


 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 
fax č. 041/763 21 39

KONTAKT / OBJEDNÁVKY

info@ekomall.sk
0918 348 999


EkoEnergia Palivá, s.r.o.
276 Kráľova Lehota
032 33 Kráľova Lehota

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 7:30 - 15:30
Sobota - Nedeľa: Zatvorené

Objednaný tovar Vám dovezieme kdekoľvek na Slovensku.
Vďaka modernému spôsobu rozvozu sme dostatočne blízko ku každému z Vás.
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť